Mathematics/Resoning & Science Test-8

ગણિત/રિઝનિંગ & વિજ્ઞાન ટેસ્ટ - 8

1. 
નીચેનામાંથી કઈ સ્થિતિમાં સૂર્યગ્રહણ થાય છે ?
2. 
નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ મિશ્ર ધાતુ નથી ?
3. 
નેત્રદાન કરતી વખતે આંખનો કયો ભાગ દાનમાં આપવામાં આવે છે ?
4. 
સૌથી વધારે કેલ્શિયમ શેમાં હોય છે ?
5. 
લંબાઈના માપનાં એકમોમાં શું અસંગત છે ?
6. 
‘રેટિનાલ’ કયા વિટામીનની ખામીથી થાય છે ?
7. 
ઘરમાં વૃક્ષના નાના કદનો ઉછેર વિકસાવવાની જાપાની કળા કયા નામે ઓળખાય છે ?
8. 
ભારતના વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે “અપ્સરા” નો સબંધ કોની સાથે છે ?
9. 
ઇન્સ્યુલીનનું ઉત્પત્તિસ્થાન કયું છે ?
10. 
વિદ્યુતપ્રવાહ માપવા માટેનો એકમ કયો છે ?
11. 
ધરતી કંપના તરંગો કેવા પ્રકારનાં હોય છે ?
12. 
LPG સિલિન્ડરમાં ઊંચા દબાણે કયા વાયુ ભરવામાં આવે છે ?
13. 
લેસરનાં કિરણોનાં શોધક કોણ છે ?
14. 
512ના 25% ના 200% = ______
15. 
જો BEDને DGF અને CHAIR ને EJCKT લખાય તો WINDOWને કેવી રીતે લખાય ?
16. 
b/a = 1/2 છે તો (a-b)/(a+b)=______
17. 
જો +એટલે ÷, - એટલે ×, ÷ એટલે + અને × એટલે - હોય તો 10-2÷4×10+5 = ______
18. 
જો F = 6, MAT = 34 તો CAR = __________
19. 
1, 8, 27, 64, 125, ?
20. 
EHM, DIP, CJS, BKV, ?
21. 
કોઈ એક રકમનું 5 ટકા પ્રમાણે 3 વર્ષ અને 4 વર્ષના વ્યાજનો તફાવત રૂ. 42 છે. તો મુદ્દલ કેટલું હશે ?
22. 
AYBZC, BWEXF, GUHVI, JSKTL, ________
23. 
20 લીટરના એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3:1 છે. કેટલા લીટર દૂધ ઉમેરવાથી આ મિશ્રણનું પ્રમાણ 4:1 થાય ?
24. 
40 બાળકોની લાઇનમાં મોહન જમણી બાજુથી 14મા ક્રમે છે. તો તે ડાબી બાજુથી ક્યા ક્રમે હશે ?
25. 
100 ગુણના પેપરમાં 90 ગુણ મેળવવાની સંભાવના કેટલી ?
26. 
29, 31, અને 37 નો ગુ.સા.અ. ________ છે.
27. 
[(-3) + (3 × (-4)] = _______
28. 
એક નળથી ટાંકી ભરાતા 6 કલાક લાગે છે. અડધી ટાંકી ભરાયા બાદ આવા અન્ય 3 નળ ખોલવામાં આવે છે. તો ટાંકી ભરાતાં કેટલો સમય લાગશે ?
29. 
x = 4 , y=2 તો 2x+(x+y) =...........
30. 
₹300 મૂળ કિંમતની વસ્તુ ₹345માં વેચતા કેટલા ટકા નફો થાય ?
31. 
25-5[2+3{2-2(5-3)+5}-10]÷4=?
32. 
32 × 14 × 3 = ________
33. 
ADE : FGJ :: KNO : ?
34. 
જો C×Q=51, F×S=114 અને S×C=57 હોય તો Q×F=...........
35. 
દિપકનો પગાર ભરત કરતા 30% ઓછો છે, તો દિપકનો પગાર ભરત કરતા કેટલા ટકા વધુ થાય?
36. 
જો 4200×a = 3150 તો a = ?
37. 
PNLJ : IGEC :: VTRP : _______
38. 
પાસ થવા માટે 30% ગુણની જરૂર છે. એક વિદ્યાર્થી 27% ગુણ મેળવે છે અને 9 માકર્સથી નાપાસ થાય છે. તો પરીક્ષા કેટલા ગુણની હશે ?
39. 
150ના 30%
40. 
એક વ્યકિત ₹1400 માં ટેબલ ખરીદે છે અને 15% ખોટ ખાઈને તે વેચી નાખે છે. આ સંજોગોમાં તેને કેટલા રૂપિયા મળ્યા હશે?
41. 
AGRICULTURE શબ્દમાંથી કયો શબ્દ ન બની શકે ?
42. 
0.2 × 25 બરાબર કેટલા થાય ?
43. 
10,29,66,127,_____
44. 
ગોળાકારનું પૃષ્ઠફળ શોધવાનું સૂત્ર જણાવો.
45. 
3, 7, 15, 31, 63, _____?
46. 
રાહુલ 8 કિ.મી. પશ્ચિમ તરફ જાય છે. પછી જમણી બાજુ ફરે છે અને 3 કિ.મી. ચાલે છે.તે ફરી જમણી બાજુ ફરે છે.અને 12 કિ.મી. ચાલે છે. તો હવે રાહુલ તેના પ્રારંભિક સ્થળેથી કેટલો દૂર હશે?
47. 
કોઈ નિશ્ચિત કોડમાં BRAIN ને $#@&% તથા RENT ને #0%* લખવામાં આવે છે. તો TIER ને તે જ કોડમાં કેવી રીતે લખવામાં આવે?
48. 
6 ઘંટ એક સાથે વાગવાના શરૂ થાય છે, અને અનુક્રમે 2,4,6,8,10,12 સેકન્ડના સમયાંતરે વાગે છે. 30 મિનિટમાં આ બધા ઘંટ કેટલી વાર એકસાથે વાગશે ?
49. 
A, R ના પિતા છે. V, A નો ભાઈ છે. જો I, A ના પિતા હોય, તો D અને V વચ્ચે સંબંધ શુ થાય?
50. 
A અને B ના ઉંમરનો સરવાળો 42 વર્ષ છે. 3 વર્ષ પહેલાં A ની ઉંમર B થી 5 ગણી હતી. A અને B ની હાલની ઉંમર વચ્ચેનો તફાવત શોધો.

Related Post

Kabzaa Full HD 2160p Available For Free Download Online On Tamilrockers And Other Torrent SitesKabzaa Full HD 2160p Available For Free Download Online On Tamilrockers And Other Torrent Sites

Kabzaa leaked online: Upendra, Kiccha Sudeep, and Shriya Saran’s Kannada film has been leaked online in HD quality on Tamilrockers on day 1 of its release. Kabzaa Movie Download Filmyzilla 480p, 720p, 1080p, 320MB Direct

SSC CGL 2023 Notification PDF Out 7500 Vacancy, Online Form, Check Complete DetailsSSC CGL 2023 Notification PDF Out 7500 Vacancy, Online Form, Check Complete Details

Brief Information : Staff Selection Commission (SSC) has published notification for the recruitment of Combined Graduate Level (CGL) Exam 2023 Vacancies in Group B & C. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed