કાયદો (Police) Test - 06

1. 
નીચેનામાંથી કયા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાન્સજેન્ડરને માન્યતા આપી હતી?
2. 
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?
3. 
CRPC ની કઈ કલમમાં જ્યારે ફરિયાદ કેસ અને પોલીસ તપાસ એક જ ગુનાના સંબંધમાં હોય ત્યારે અનુસરવાની કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
4. 
CRPC ની કઈ કલમ માં ન્યાયાધીશો અને જાહેર નોકર સામે ફોજદારી કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
5. 
CRPC ની કઈ કલમમાં બદનક્ષી માટે ફોજદારી કાર્યવાહી દર્શાવવામાં આવી છે ?
6. 
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સાચું છે ?
7. 
સૂચક પ્રશ્નો અંગે કયું વિધાન સાચું છે ?
8. 
ભારતીય દંડ સહિતા કલમ 141ની જોગવાઈ મુજબ , મંડળીના ગુના માટે જરૂરી ન્યૂનતમ વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી છે ?
9. 
હકીકત(FACT) શબ્દનો નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે ?
10. 
ભારતના પુરાવાના કાયદાના સંદર્ભે, નીચેનામાંથી સહતહોમતદાર કોને ગણી શકાય ?
11. 
સી.આર.પી.સી. ની જોગવાઈઓ અનુસાર, નીચેનામાંથી કયા અધિકારી પાસેથી આદેશ મેળવીને, નોન-કોગ્નિઝેબલ ગુનાની તપાસ કરી શકાય ?
12. 
X અને Y જાહેર સ્થળે એકબીજા સાથે મારામારી કરી જાહેર શાંતિનો ભંગ કરે છે . નીચેના પૈકી તેઓ કયા ગુના માટે જવાબદાર ઠરી શકે ?
13. 
આપઘાત કરવાની કોશિશ IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
14. 
મનુષ્યની જિંદગી વિરુદ્ધના ગુનાઓ અંગે IPCના _________
15. 
ખૂનના ગુનાની સજાની જોગવાઇ કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?
16. 
જે ગુનામાં માત્ર દંડની જ જોગવાઈ હોય તેવા કિસ્સામાં ગુનેગાર દંડ ન ભરે તો વધુમાં કેટલા સમય માટે કેદની સજા કરી શકાય ?
17. 
નીચેનામાંથી કઈ વ્યથા મહાવ્યથા ગણાશે ?
18. 
મહાવ્યાથાની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવી છે ?
19. 
કયું કૃત્ય ગુનો બનતું નથી ?
20. 
ભારતીય ફોજદારી ધારો નીચેનામાંથી કોને લાગુ પડશે નહી ?
21. 
ખૂન સાથે ધાડના ગુનામાં કઈ કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ?
22. 
રાજય વિરુદ્ધના ગુનામાં ________ નો સમાવેશ થતો નથી.
23. 
રાજયસેવકની વ્યાખ્યા I.P.C.ની કઈ કલમમાં છે ?
24. 
I.P.C.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેરમાં ધુમ્રપાન કરવું ગુનો બને છે
25. 
અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો .