કાયદો (Police) Test - 02

 

1. 
સેશન્સ કોર્ટના અધ્યક્ષ જજની નિમણૂંક કોણ કરે છે ?
2. 
ગુનો અને ગુનામાં સામેલ વ્યક્તિઓના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?
3. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?
4. 
ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ વધારેમાં વધારે કેટલી સજા કરી શકે છે ?
5. 
ઇન્ડિયન પીનલ કોડમાં ગુનાની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવી છે ?
6. 
ભારતીય ફોજદારી ધારો એટલે ________
7. 
IPC કલમ - 420 શાને લગતી છે ?
8. 
ફોજદારી કાર્યપદ્ધતિ અધિનિયમની કઈ કલમ હેઠળ પોલીસ વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકે છે ?
9. 
કેટલા દિવસ સુધી સખત શારીરિક પીડા થાય તેને મહાવ્યથા કહેવાય ?
10. 
ભારતીય એવિડન્સ એક્ટની કઈ કલમમાં પુરાવાને પણ સ્વીકૃતિ આપવામાં આવી છે ?
11. 
અપીલનો અધિકાર એ _________ અધિકાર છે.
12. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?
13. 
IPCની કઈ કલમમાં સહગુનેગારની વ્યાખ્યા છે ?
14. 
CRPCની કઈ કલમમાં તાજના સાક્ષીની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
15. 
CRPCમાં મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારો અંગેની જોગવાઈઓ કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?
16. 
ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ ક્યાં દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે?
17. 
ક્યાં અનુચ્છેદને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે ' બંધારણનો આત્મા ' કહ્યો છે?
18. 
ભારતના પુરાવાના કાયદા સંદર્ભે સર તપાસ એટલે શું?
19. 
રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન કઈ જોગવાઈઓ હેઠળ લાદી શકાય છે ?
20. 
આર્ટિકલ 356 હેઠળ કટોકટીની ઘોષણામાં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે?
21. 
હકીકત એટલે શું?
22. 
બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રગીત સ્વીકાર્યું ?
23. 
જે હકીકત સાબિત થયેલી ના હોય અને ના સાબિત થયેલી પણ ના હોય તો તેને શું કહેવાય છે?
24. 
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાની નિમણૂક _______ દ્વારા કરવામાં આવે છે ?
25. 
સાક્ષીઓને તપાસવાનો ક્રમ સામાન્યપણે કયો હોય છે?
26. 
રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની કામગીરી તથા સત્તા બાબતે કયું વિધાન સુસંગત નથી ?
27. 
રાષ્ટ્રપતિની મહાભિયોગ પ્રક્રિયામાં સંસદમાં _______ જરૂરી છે
28. 
ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની નિમણૂક કોણ કરે છે?
29. 
વિધાનસભાની બેઠક બોલાવવાની સત્તા કોની પાસે છે ?
30. 
વાંટા પદ્ધતિ ક્યા સુલ્તાને દાખલ કરી હતી?
31. 
નીચેનામાંથી ક્યુ વાક્ય સાચું છે? P. લખાણ એ દસ્તાવેજ છે. Q.મુદ્રિત લિથો કરેલ અથવા ફોટો પાડેલ શબ્દો એ દસ્તાવેજ છે.
32. 
બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રગીત સ્વીકાર્યું ?
33. 
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાની નિમણૂક _______ દ્વારા કરવામાં આવે છે ?
34. 
સાક્ષીઓને તપાસવાનો ક્રમ સામાન્યપણે કયો હોય છે?
35. 
ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની નિમણૂક કોણ કરે છે?
36. 
વિધાનસભાની મુદત પાંચ વર્ષની હોય છે. આ મુદત કયા દિવસથી ગણવામાં આવે છે ?
37. 
ભારતીય બંધારણમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો સમાવેશ કયા આર્ટીકલમાં કરવામાં આવેલ છે ?
38. 
'અ' એ 'બ' ના ઘરમાંથી બેગ લઈને ભાગે છે. બહાર નીકળતા ચોકીદાર તેને અટકાવે છે. તે પોતાના ચપ્પુથી ચોકીદારને ઘાયલ કરીને ભાગી જાય છે. અહીં 'અ' એ કયો ગુનો કર્યો છે?
39. 
સંસદ સભ્યોની બનેલી "અનુસૂચિત જાતિ-જનજાતિ કલ્યાણ સમિતિ" અંગે કઈ બાબત સુસંગત નથી ?
40. 
રાજ્યપાલની નિમણુક બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ થાય છે ?
41. 
PERJURY શબ્દ ક્યાં ગુના માટે વપરાય છે ?
42. 
સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના અને રચના ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટીકલ અંતર્ગત કરવામાં આવે છે ?
43. 
ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 76 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂંક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે ?
44. 
" હૂડો " શું છે?
45. 
ભારતના બંધારણના ક્યાં અચ્છેદમાં ' કોમન સિવિલ કોડ ' ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
46. 
લોકસભાના અધ્યક્ષ કોના દ્વારા ચૂંટાય છે?
47. 
ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ ક્યાં દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે?
48. 
નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય ને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયેલ નથી ?
49. 
લોકસભાના કુલ સભ્યોની સંખ્યા માંથી રાજ્યોમાંથી સીધા ચૂંટાયેલા કેટલા સભ્યો હોય છે ?
50. 
ભારતીય બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી?