Indian Constitution Test – 15

ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ - 15

1. 
નીચેનામાંથી કયું કેબિનેટ સચિવાલયનું કાર્ય છે?

1. મંત્રીમંડળની બેઠકો માટે કાર્યસૂચિની તૈયારી કરવી
2. કેબિનેટ સમિતિઓને સહાય કરવી
3. મંત્રાલયોને નાણાકીય સંસાધનોની ફાળવણી કરવી
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો

2. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનથી વાંચો

1. ભારતના બંધારણમાં સુધારો માત્ર લોકસભામાં બિલ રજૂ કરીને જ શરૂ કરી શકાય છે.
2. જો આવો સુધારો બંધારણના સંઘીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવા માંગે છે, તો સુધારાને ભારતના તમામ રાજ્યોની ધારાસભા દ્વારા પણ બહાલી આપવામાં આવે તે જરૂરી છે.
ઉપર આપેલ કયું વિધાન સાચું છે?

3. 
ભારતના બંધારણની નીચેની કઈ જોગવાઈઓ શિક્ષણ પર અસર કરે છે?

1. રાજ્ય નીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતો
2. ગ્રામીણ અને શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ
3. પાંચમી સૂચિ
4. છઠ્ઠી સૂચિ
5. સાતમી સૂચિ
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો

4. 
ભારતના બંધારણ મુજબ, નીચેનામાંથી શુ સંસદ સમક્ષ રજૂ કરવાનું ભારતના રાષ્ટ્રપતિનું કર્તવ્ય છે?

1. યુનિયન ફાઇનાન્સ કમિશનની ભલામણો
2. જાહેર હિસાબ સમિતિનો અહેવાલ
3. કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો અહેવાલ
4. અનુસૂચિત જાતિ માટેના રાષ્ટ્રીય આયોગનો અહેવાલ
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો

5. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનથી વાંચો :

પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ પર સંસદીય સમિતિ :
1. લોકસભાના 25 થી વધુ સભ્યોનો સમાવેશ થતો નથી
2. સરકારના વિનિયોગ અને નાણાંકીય ખાતાઓની ચકાસણી કરે છે
3. ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલના અહેવાલની તપાસ કરે છે
ઉપર આપેલ વિધાનોમાંનું કયું સાચું છે?

6. 
નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છેદ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સાથે સંબંધિત છે?
7. 
નીચેનામાંથી કોણ આર્ટિકલ 78 હેઠળ મંત્રી પરિષદના તમામ નિર્ણયો રાષ્ટ્રપતિને જણાવશે?
8. 
નીચેનામાંથી કોણે કહ્યું કે ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવના "બંધારણનો મુખ્ય ભાગ" છે?
9. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો :

(1) ભારતમાં હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશને દૂર કરવાની પદ્ધતિ સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશને હટાવવા જેવી જ છે.
(2) હાઈકોર્ટના કાયમી ન્યાયાધીશ નિવૃત્તિ લીધા પછી કોઈપણ કોર્ટમાં અથવા ભારતમાં કોઈપણ સત્તામંડળ સમક્ષ દલીલ કરી શકતા નથી અથવા કાર્ય કરી શકતા નથી.
ઉપર આપેલ કયું વિધાન(ઓ) સાચું છે?

10. 
રાજ્યના રાજ્યપાલને નીચેનામાંથી કઈ વિવેકાધીન સત્તા આપવામાં આવે છે?

(1). રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવા માટે ભારતના રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ મોકલવો
(2). મંત્રીઓની નિમણૂંક
(3). ભારતના રાષ્ટ્રપતિની વિચારણા માટે રાજ્ય વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા અમુક બિલોને અનામત રાખવા
(4). રાજ્ય સરકારના કામકાજ ચલાવવા માટેના નિયમો બનાવવા
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો.

11. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો:

1) બંધારણમાં બે કે તેથી વધુ રાજ્યો માટે એક જ વ્યક્તિની રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરવાની જોગવાઈ છે.
2) રાજ્યપાલ તે રાજ્યનો ન હોવો જોઈએ જ્યાં તેની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય.
3) રાજ્યપાલની નિમણૂક કરતી વખતે રાષ્ટ્રપતિ સંબંધિત રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન સાથે સલાહ લે છે.
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

12. 
રાજ્ય વિધાન પરિષદોને લગતા નીચેના નિવેદનોને ધ્યાનમાં લો:

1) સંસદ વિધાન પરિષદને નાબૂદ કરી શકે છે, જો સંબંધિત રાજ્યની વિધાનસભા તેનો ઠરાવ પસાર કરી દે.
2) આવો ઠરાવ રાજ્યની વિધાનસભા દ્વારા પૂર્ણ બહુમતીથી પસાર થવો જોઈએ.
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

13. 
બંધારણની નીચેનામાંથી કઈ વિશેષતાઓ એકાત્મક છે ?

1) દ્વિગૃહ વિધાનસભા.
2) રાજ્યોને હટાવી શકાય
3) કટોકટીની જોગવાઈઓ
4) સંકલિત ન્યાયતંત્ર
5) અખિલ ભારતીય સેવાઓ
6) રાજ્યપાલની નિમણૂક
7) લેખિત બંધારણ
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

14. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો:

1) ગોલકનાથ કેસમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે સંસદ કોઈપણ મૂળભૂત અધિકારોને છીનવી અથવા સંક્ષિપ્ત કરી શકતી નથી.
2) સર્વોચ્ચ અદાલતે કેશવાનંદ ભારતી કેસમાં તેના સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદામાં બંધારણના 'મૂળભૂત માળખા' ના સિદ્ધાંતનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
3) સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે કલમ 32 એ બંધારણની મૂળભૂત વિશેષતા છે. તેથી, બંધારણમાં સુધારા દ્વારા પણ તેને સંક્ષિપ્ત કરી શકાતું નથી અથવા દૂર કરી શકાતું નથી.
4) ડૉ. આંબેડકરે કલમ 32 ને બંધારણનો આત્મા અને હૃદય ગણાવ્યો હતો.
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

15. 
અદાલતો અધિકારોને લાગુ કરવા માટે વિવિધ રિટ જારી કરી શકે છે. નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો:

1) જ્યારે નીચલી અદાલતે તેના અધિકારક્ષેત્રની બહારના કેસને ધ્યાનમાં લીધો હોય ત્યારે ઉચ્ચ અદાલત અથવા સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા પ્રતિબંધની રિટ જારી કરવામાં આવે છે.
2) ક્વો વોરંટોની રિટ જારી કરી શકાય છે જો કોર્ટને જણાય કે કોઈ વ્યક્તિ હોદ્દો ધરાવે છે પરંતુ તે હોદ્દો રાખવા માટે હકદાર નથી.
3) સર્ટિઓરીની રિટ હેઠળ, કોર્ટ નીચલી અદાલત અથવા અન્ય સત્તામંડળને તેની સમક્ષ પડતર બાબતને ઉચ્ચ સત્તા અથવા અદાલતમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
ઉપરોક્તમાંથી કયું વિધાન સાચા છે:

16. 
રાજ્યો માટે એડવોકેટ જનરલ સંબંધિત નીચેના નિવેદનોને ધ્યાનમાં લો:

1) બંધારણે રાજ્યો માટે એડવોકેટ જનરલની ઓફિસની જોગવાઈ કરી છે.
2) તેઓ મુખ્યમંત્રીના કાર્યકાલ દરમિયાન હોદ્દો સંભાળે છે.
3) એડવોકેટ જનરલના પદની મુદત બંધારણ દ્વારા નિશ્ચિત નથી.
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

17. 
નીતિ આયોગ વિશે નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો:

1) NITI આયોગની ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરો અને વડા પ્રધાન દ્વારા નામાંકિત ઉપાધ્યક્ષનો સમાવેશ થાય છે.
2) તેમાં પૂર્ણ સમયના સભ્યો તેમજ અંશકાલિક સભ્યો બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
3) તેનો હેતુ દેશને સહકારી સંઘવાદ તરફ લઈ જવાનો છે.
ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી કયો સાચો છે:

18. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચા છે:

1) ન્યાયિક સમીક્ષાનો અર્થ છે કોઈપણ કાયદાની બંધારણીયતાને તપાસવાની સર્વોચ્ચ અદાલત (અથવા ઉચ્ચ અદાલતો)ની સત્તા.
2) બંધારણમાં ન્યાયિક સમીક્ષા શબ્દનો ઉલ્લેખ છે.
3) ન્યાયિક સમીક્ષા ન્યાયતંત્રને અસરકારક રીતે બંધારણનું રક્ષણ કરવા અને નાગરિકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

19. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો:

1) કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો રાજ્યસભામાં પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા નથી
2) વિવાદિત ચૂંટણીનો નિર્ણય કરવો તે મુખ્ય ચૂંટણી પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં છે.
3) ભારતના બંધારણ મુજબ, સંસદમાં માત્ર લોકસભા અને રાજ્યસભાનો સમાવેશ થાય છે.
ઉપર આપેલ કયું વિધાન સાચું છે?

20. 
નીચેનામાંથી કયા UNના મુખ્ય અંગો છે:

1) ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટ.
2) વિશ્વ બેંક.
3) આર્થિક અને સામાજિક પરિષદ.
4) ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ

21. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચા છે:

1) 44મા સુધારાને મીની બંધારણ પણ કહેવામાં આવે છે.
2) 42મા સુધારાએ ન્યાયતંત્રની સમીક્ષા શક્તિઓ પર નિયંત્રણો મૂક્યા હતા.
3) 42મા સુધારામાં મૂળભૂત ફરજો ઉમેરવામાં આવી.
4) 42મા સુધારાએ પ્રસ્તાવનામાં ફેરફારો કર્યા હતા.

22. 
આપણા બંધારણની નીચેનામાંથી કઈ વિશેષતાઓ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના બંધારણમાંથી પ્રેરિત છે?

1) ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના
2) ઇલેક્ટોરલ કૉલેજ
3) કાયદાનું શાસન
4) કાયદાની યોગ્ય પ્રક્રિયા

23. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?

1) નવા રાજ્યોની રચના માટેનું બિલ સ્પીકરની ભલામણ પછી સંસદના કોઈપણ સભ્ય દ્વારા રજૂ કરી શકાય છે.
2) માત્ર એક જ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા છે

24. 
બંધારણ નીચેનામાંથી કઈ પ્રથાઓને પ્રતિબંધિત કરે છે:

1) બેગર એટલે કે ચૂકવણી વિના મજૂરી.
2) મનુષ્યોની ખરીદી અને વેચાણ.
3) બંધિયાર મજૂરી.
4) ફેક્ટરીઓ અને ખાણો જેવી ખતરનાક નોકરીઓમાં 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને રોજગાર.

25. 
સમગ્ર દેશમાં એકસરખો દીવાની કાયદો થાય તેમ કરવા માટે રાજ્યો પ્રયત્ન કરશે એવો દિશા નિર્દેશ કયો અનુચ્છેદ કરે છે?

Related Post