GSSSB TEST – 1

1. 
DRDO નું પુરું નામ શું છે?
2. 
ઇડન ગાર્ડન સ્ટેડિયમ ભારતના ક્યા શહેરમાં આવેલું છે?
3. 
નીચેનામાંથી કઈ કંપની મહારત્ન નથી?
4. 
એક ફેધમ = ________
5. 
ભારતનો પ્રમાણ સમય એટલે________
6. 
ખિલજી સુલ્તાનના લશ્કરે ઈ.સ. 1297 માં ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે અણહિલવાડનો શાસક કોણ હતો?
7. 
ખેડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો?
8. 
વાંટા પદ્ધતિ ક્યા સુલ્તાને દાખલ કરી હતી?
9. 
નીચેનાંમાંથી ક્યું જોડકું ખોટુ છે?
10. 
' ધરતીના ચિત્રકાર ' તરીકે કોણ જાણીતા હતા?
11. 
વિતનચિત્ર એટલે_______
12. 
ઘેરનૃત્ય એ કઈ સંસ્કૃતિનું લોકનૃત્ય છે?
13. 
" હૂડો " શું છે?
14. 
નીચેના પૈકી ક્યુ લોકનૃત્ય બનાસકાંઠા વિસ્તારનું નથી?
15. 
' ગઝલ વિશ્વ ' સામયિક કઈ સંસ્થા પ્રગટ કરે છે?
16. 
નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન અસત્ય છે?
17. 
ધરસેન પહેલો, હોલસિંહ, ધ્રુવસેન અને ધરપટર રાજાઓ ક્યા વંશના હતા?
18. 
' તીર્થોત્તમ ' શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.
19. 
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કઈ જોડી સાચી નથી?
20. 
રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો. ' માથે ઝાડ ઉગવાં '
21. 
' તેણે મોટેથી બૂમ પાડી ' - વાક્યનો પ્રકાર જણાવો.
22. 
સાચી જોડણી શોધો.
23. 
' શેઠ ' સંજ્ઞાનો પ્રકાર કયો છે?
24. 
' માલસમાન જોઈને ખરીદો ' - કૃદંત ઓળખાવો.
25. 
પંક્તિ ક્યા છંદમાં છે તે ઓળખાવો : વહેંચી લેવો હા, જન જન મહીં સ્નેહ નકરો !
26. 
' તબદીર ' શબ્દનો અર્થ શો થાય?
27. 
નિપાત ઓળખો : દેશ સેવાના આ શ્રમયજ્ઞમાં નગરશેઠ સુદ્રાં સહુની સાથે જોડાયેલા.
28. 
સંધિ જોડો : સ + અંગ + ઉપ + અંગ
29. 
Opposite gender of ' Abbot '
30. 
Change into passive voice : That asked me my name.
31. 
Give plural form of : ' ratio '
32. 
Raju tries to behave______his father has taught him.
33. 
You________go home.
34. 
Find correct spelling :
35. 
Give the Noun form of : dig
36. 
I had_______headeche in the morning
37. 
Give Synonym of : " Contemplate "
38. 
Who is older_______you two?
39. 
' ; ' called________
40. 
_______Kishor go to temple daily?
41. 
તાજેતરમાં ક્યા રાજ્ય એ ' કૃષિ જણગણના ' નું આયોજન કરવાની ઘોષણા કરી છે?
42. 
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
43. 
' બ્રહ્મોશ ' શું છે?
44. 
જો C×Q=51, F×S=114 અને S×C=57 હોય તો Q×F=...........
45. 
દિપકનો પગાર ભરત કરતા 30% ઓછો છે, તો દિપકનો પગાર ભરત કરતા કેટલા ટકા વધુ થાય?
46. 
જો 4200×a = 3150 તો a = ?
47. 
PNLJ : IGEC :: VTRP : _______
48. 
150ના 30%
49. 
એક વ્યકિત ₹1400 માં ટેબલ ખરીદે છે અને 15% ખોટ ખાઈને તે વેચી નાખે છે. આ સંજોગોમાં તેને કેટલા રૂપિયા મળ્યા હશે?
50. 
x = 4 , y=2 તો 2x+(x+y) =...........
51. 
કોઈપણ ફોલ્ડરનું નામ બદલવા કયો કામાંડ વપરાય છે ?
52. 
કોઇપણ રાજકીય પક્ષ રાજ્યસ્તરીય પક્ષના રૂપમાં માન્યતા મેળવે છે, જ્યારે...
53. 
શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો :- "શેરડીના બીજ રાખવાનો ખાડો"
54. 
4.65 × ? - 25.18 = 31.271
55. 
નીચેનામાંથી કયો એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર નથી?
56. 
તાજેતરમાં 'રાષ્ટ્રીય ટપાલ કર્મચારી દિવસ' ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે?
57. 
10% ના દરે 3 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે નાણા રોકવાથી રોકાણના _______ ભાગનું વ્યાજ મળે.
58. 
કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (CT સ્કેન) માં કયા કિરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?
59. 
રેલવેમાં મુસાફરી કરવા માટે ઓનલાઇન રિઝર્વેશન કરવા માટે કઈ વેબસાઈટ ઉપયોગી થાય ?
60. 
Find correct spelling :
61. 
કઈ સંસ્થા ભારતની સ્થળાકૃતિનો નકશો બનાવે છે?
62. 
રાજ્ય વિધાનસભાના અધ્યક્ષની વિરુદ્ધ ઠરાવ લાવવા કેટલા દિવસ પહેલા સૂચના આપવામાં આવે છે?
63. 
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કયા વંશનો શાસનકાળ સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખાય છે ?
64. 
ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી મીટીંગને શું કહેવાય છે ?
65. 
"ગુજરાતી ગઝલના પિતા" એટલે ............
66. 
શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વિશે માહિતી આપી. વાક્યમાં વપરાયેલ "વિશે" શબ્દનો વ્યાકરણિક મોભો જણાવો.
67. 
બે ટેબલ અને ત્રણ ખુરશીની કુલ કિંમત ₹2500 છે. ત્રણ ટેબલ અને બે ખુરશીની કુલ કિંમત ₹3000 છે, તો એક ટેબલ અને એક ખુરશીની કુલ કિંમત કેટલી થાય ?
68. 
₹1000નું 2 વર્ષનું 10% લેખે ચક્રવૃદ્રિ વ્યાજ કેટલું મળે ?
69. 
Change the degree : Mohan is not the best student
70. 
સને 2009માં રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન પંચની રચના નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવ ના અધ્યક્ષપણા નીચે કરવામાં આવી હતી ?
71. 
Give the Noun form of : dig
72. 
ક્યા પ્રોગ્રામ ને નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર 2020 થી નવાજવામાં આવ્યા છે?
73. 
હાલમાં ISSF શૂટિંગ World Cup 2021 ની શરૂઆત ક્યાં થઈ ?
74. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
75. 
જે ક્રિયાપદ કર્તવ્ય કે ફરજનો ભાવ સૂચવતા હોય તેને શું કહેવાય ?
76. 
x : 12 :: 75 : 25 તો x = ?
77. 
કમ્પ્યુટરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે ?
78. 
3, 10, 29, 66, ?
79. 
Change into Indirect speech : They said, 'Alas ! He is dead'.
80. 
ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ ક્યારે થયો હતો ?
81. 
I had_______headeche in the morning
82. 
1971માં " ક્રિમિલેયર " શબ્દ કઈ સમિતિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો?
83. 
CBI ની સ્થાપના ક્યારે થઈ ?
84. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
85. 
પ્રથમ રાજભાષા આયોગ (ઇ.સ.1955) ની રચના કોની અધ્યક્ષતામાં થઈ હતી?
86. 
નીચે પૈકી જોડાક્ષરની કઈ જોડ અયોગ્ય છે ?
87. 
₹300 મૂળ કિંમતની વસ્તુ ₹345માં વેચતા કેટલા ટકા નફો થાય ?
88. 
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં પ્રક્રિયા માટે શું વાપરવામાં આવતું ?
89. 
કયા ભારતીય નૌકાદળના જહાજે તાજેતરમાં અલ્જેરિયાના દરિયાકિનારે અલ્જેરિયા સાથેની પ્રથમ નૌકાદળની કવાયતમાં ભાગ લીધો છે?
90. 
(2/x) - (1/x) = 5 છે તો x = _____
91. 
Change the voice : It was high time to remove the Article - 370
92. 
યુરો કયા દેશનું ચલણ છે ?
93. 
Give Synonym of : " Contemplate "
94. 
વિશ્વબેંકના અહેવાલમાં નાણાકીય વર્ષ 2021માં ભારતનો GDP ............. નું અંદાજ છે
95. 
રાજ્યપાલનો હોદો ક્યાં સ્રોતમાંથી સ્વીકારાયો છે?
96. 
ભારતીય બંધારણ પર હસ્તાક્ષર કરનાર અંતિમ વ્યક્તિ કોણ હતા?
97. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
98. 
જો 24 માણસો એક કામ 40 દિવસમાં પુરુ કરે છે. તો 30 માણસો તે કામ કેટલા દિવસમાં પુરુ કરશે ?
99. 
ક્યાં પ્રકારના કમ્પ્યુટર ઘરોમાં પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે ઉપયોગ માં લેવાય છે.
100. 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંગઠન(The Indian National Association)ની સ્થાપના 1876 માં ________ દ્વારા કલકત્તામાં થઈ હતી.

Related Post

OnePlus 11 5G with 6.7″ 2K 120Hz AMOLED display, Snapdragon 8 Gen 2, up to 16GB RAM launched in IndiaOnePlus 11 5G with 6.7″ 2K 120Hz AMOLED display, Snapdragon 8 Gen 2, up to 16GB RAM launched in India

OnePlus just launched the OnePlus 11 5G, the company’s latest flagship smartphone in India, as it had promised. The phone packs a 6.7-inch 2.75D flexible screen with 2K resolution, and uses Samsung LTPO 3.0 panel