જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 24

1. 
નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.
2. 
નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી સાચું / સાચાં વિધાન /વિધાનો પસંદ કરો.
3. 
નીચેના વિધાનો પૈકી કયું / ક્યાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે તે જણાવો.
4. 
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું / સાચાં વિધાન / વિધાનો પસંદ કરો.
5. 
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ ________ છે.
6. 
કરપ્શન પર્સેપ્શન ઈન્ડેક્સ કઈ સંસ્થા દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે ?
7. 
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.
8. 
નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે ?
9. 
નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યૂરોની સ્થાપના ભારતમાં ક્યારે કરવામાં આવી ?
10. 
1933માં ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ પેપર મિલની સ્થાપના અમદાવાદ નજીક ક્યાં થયેલ હતી ?
11. 
BISનું પૂરું નામ ________ છે.
12. 
'A brief history of time' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
13. 
'વલ્કલ' એટલે શું ?
14. 
શારદા એક્ટ કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલ છે ?
15. 
રાજ્ય માહિતી આયોગના નિર્ણય સામે નીચેનામાંથી કઈ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકાય ?
16. 
રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ બની શકે ?
17. 
વેલિંગ્ટન કયા દેશની રાજધાની છે ?
18. 
નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ ભારતીય લશ્કરના દરજ્જાઓને યોગ્ય ક્રમમાં દર્શાવે છે ?
19. 
નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ કયું છે ?
20. 
ગુજરાત મહિલા આયોગની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?
21. 
મોરારજીભાઈ દેસાઈનું સમાધિ સ્થળ કયા નામે ઓળખાય છે ?
22. 
ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ ક્યારે થયો હતો ?
23. 
"કસ્ટમ ડ્યૂટી" એટલે ?
24. 
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા ઘડાયેલ(TADA)ના કાયદાનું પૂરું નામ જણાવો.
25. 
યુક્રેન દેશની રાજધાનીનું નામ જણાવો.