અંગ્રેજી & ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 7

1. 
તેઓ નિરંતર ઈશ્વરનું ભજન કર્યા કરે છે. - ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
2. 
નીચેનામાંથી પૂર્વપ્રત્યય ન લાગ્યો હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.
3. 
નીચેના શબ્દોને કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવો.
4. 
ખોટી જોડણી ધરાવતો વિકલ્પ શોધો.
5. 
‘મારે આ વાયુની માંહે, કોનું રે શિલ્પ કોરવું ?’ - છંદ ઓળખાવો.
6. 
અલંકારની ઓળખ સંબંધે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.
7. 
આપેલ શબ્દનો સાચો સામાનાર્થી જણાવો. - માંચી
8. 
'મહાદેવ' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
9. 
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિરોધી શબ્દ લખો.
10. 
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો. - ખેલ માંડવો
11. 
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો.
12. 
'ડેલીની ખડકીનેય કલર કરાવ્યો' વાક્યમાં નિપાત જણાવો.
13. 
'ચક્ષુ:શ્રવા' કોને કહેવાય ?
14. 
"એક જ સમયમાં થઈ ગયેલું" શબ્દસમૂહનો એક શબ્દ શોધો.
15. 
"વાડ ચીભડાં ગળે" કહેવતનો અર્થ શોધો.
16. 
"પ્રેક્ષક" શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.
17. 
'તલવાર તાણવી' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો.
18. 
'પગરખું' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
19. 
નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી "ભાવવાચક સંજ્ઞા" શોધો.
20. 
આપેલ શબ્દોમાંથી 'સર્વનામ' દર્શાવતો શબ્દ શોધો.
21. 
આપેલ વાક્યમાના દર્શાવેલા શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ 'જાતિવાચક સંજ્ઞા' દર્શાવે છે ?
22. 
ઈચ્છા પ્રમાણે ફળ આપતું વૃક્ષ - શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
23. 
ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને કઈ વિભક્તિ કહેવાય ?
24. 
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય પ્રેરક વાક્ય છે ?
25. 
મે પાઠ વાંચ્યો - આ વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય લખો.
26. 
ઈન્દિરા પાણી રેડે છે - કર્મણી વાક્યરચના દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.
27. 
કયું સમાનાર્થી જોડકું ખોટું છે ?
28. 
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર છે ?
29. 
નીચેનામાંથી કઈ કહેવત નથી ?
30. 
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્યરચના શોધો.
31. 
Which of the following words is not the antonym of “poverty”?
32. 
Find one word substitute for “one who runs away from justice”
33. 
_______ you be happy!
34. 
Fill in blank : One should not ______ anybody.
35. 
My father was in trouble but _____ of my two uncles helped him.
36. 
A ________ may be defined as the name of a person, place, thing or quality.
37. 
Give the plural of ‘ox’.
38. 
Act: Action:: Succeed:
39. 
Find out the correct passive from of a sentence from the given alternatives."Sita eat an apple.",
40. 
Find out the correct superlative degree from of the following sentences from the given alternatives."No other mountain is so high as Himalayas"
41. 
Select the answer from the given alternatives that is closect in the meaning of the following sentence :"He who truly knows has no occasion to shout."
42. 
Raju is writing a letter. Make it passive voice...
43. 
Dictation is one of the important exercises in the language classroom. Here 'dictation' means ....
44. 
Which is not appropriate for the word 'Isolate'
45. 
Select odd one from the following ........
46. 
which sentence is correct ?
47. 
Payal says she can't ....... our invitation to dinner tonight.
48. 
Choose correct sentence.
49. 
I am a fan of Amitabh Bachchan. His ........ is good even at this age.
50. 
Ajay ........... the matter among all the members.