અંગ્રેજી & ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 16

1. 
કઇ જોડણી ખોટી છે?
2. 
કઇ સંધીની જોડ સાચી છે?
3. 
સમાસ ઓળખાવો : ' કન્યાકેળવણી '
4. 
અલંકાર ઓળખાવો ‌- અખાડામાં જવા મે ઘણા અખાડા કર્યા છે ?
5. 
રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી સાહિત્યકારનું જન્મ સ્થળ કયું છે ?
6. 
કઇ સમાનાર્થીની જોડ ખોટી છે?
7. 
'સુંદરમ' કયા સાહિત્યકારનુ ઉપનામ છે?
8. 
સાચી જોડણી ઓળખાવો ?
9. 
કહેવત ઓળખાવો - કપાળમાં ઉગે વાળ તો ભાલમાં ઉગે ઝાડ
10. 
The sun ________ in the west.
11. 
Which study is know as ornithology?
12. 
Bhavna Gives an apple _______?
13. 
Prahlad goes to tuition ______ learn English.
14. 
Sangita go to ground with a view to _________ badminton.
15. 
Work hard _______ you may pass.
16. 
This coffee was so hot that I _______ not drink it.
17. 
This sum in too complex to be _______
18. 
This puzzle was too tough for ________ to.
19. 
My method is easy _______ for you to understand.
20. 
May god bless you all.
21. 
Change the voice: " Do it."
22. 
_______ is one of his favourite activities.
23. 
He is suffering ________ cancer.
24. 
He writes love letter ______ blood.
25. 
Find out the correct spelling