અંગ્રેજી & ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 14

1. 
I know _______ bengali and less English.
2. 
Tell me ______ you have put my hat.
3. 
The antonym of 'democracy' is
4. 
______ Bible is _______ religious book of _______ Christians.
5. 
The Rajdhani Express ________ reach here tomorrow morning.
6. 
The synonym of 'commence' is
7. 
This ____ cover is torn.
8. 
Select single words for the following phrase : " That which cannot be rubbed off "
9. 
He got____in hindi.
10. 
which of the following sentence has a transitive verb ?
11. 
this book consists ______ ten chapters.
12. 
Find one word substitute for “one who runs away from justice”
13. 
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડીત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર ક્યું છે?
14. 
નીચેનામાંથી કયું સાધિત વિશેષણ નથી ?
15. 
' માત્રાદેશ 'ની નીચેના પૈકી કઈ સંધિ સાચી છે ?
16. 
_______ you be happy!
17. 
A ________ may be defined as the name of a person, place, thing or quality.
18. 
Find out the correct passive from of a sentence from the given alternatives."Sita eat an apple.",
19. 
નિપાત ઓળખો : દેશ સેવાના આ શ્રમયજ્ઞમાં નગરશેઠ સુદ્રાં સહુની સાથે જોડાયેલા.
20. 
' મોરચો સંભાળ્યો ' એટલે :
21. 
નીચેનામાંથી કઈ રચના ઝવેરચંદ મેઘાણીની નથી ?
22. 
સંધિ જોડો : સ + અંગ + ઉપ + અંગ
23. 
સાચી જોડણી હોય તે વિકલ્પ શોધો.
24. 
Opposite gender of ' Abbot '
25. 
Give plural form of : ' ratio '