1. 
આડો આંક વાળવો - એટલે શું?
2. 
કયો શબ્દ અલગ પડે છે.?
3. 
જાંગડ એટલે
4. 
The light...............while I was reading.
5. 
I............never............a marvelous film like ' Swadesh '.
6. 
Before the World-War 2 ended, USA ............ two japanese cities with atom bomb.
7. 
Sachin did not play go...............as surav did.
8. 
I am so happy...............of my.............have become rankers.
9. 
............... you like to accompany me?
10. 
I have sent............SMS
11. 
One Word Substitute : A person who suffers from mental disorder.
12. 
Two and Two............four.
13. 
She is beautiful girl,.............?
14. 
I read from 6:00............10:00 PM.
15. 
Which one of the following is not correct?
16. 
સ્પષ્ટ ઉચ્ચારાયેલી વાણી
17. 
વાયુ જેવો વેગ એટલે.............
18. 
નીચેનામાંથી ક્યું ઉદાહરણ પૃથ્વી છંદનું છે.
19. 
India............free in 1947.
20. 
The Synonyms of ' Spied ' is
21. 
The Synonyms of ' Utter ' is
22. 
You will be punished............you do not do this work carefully.
23. 
The Plural of ' synopsis ' is
24. 
ષટ્ + મુખની સંધિ શું થશે.?
25. 
ક્યું જોડકુ ખોટુ છે.?
26. 
ગુલાબદાની ક્યો સમાસ છે?
27. 
' જસજસયલગા ' ક્યા છંદનું બંધારણ છે.?
28. 
જગદીશે પતંગ ઊંચી કરી - કર્મણિ વાક્ય શોધો.
29. 
નીચેનામાંથી ક્યો શબ્દ બંધબેસતો નથી?
30. 
' રમણ ' શબ્દનો ચોક્કસ પ્રકાર કયો બને?
31. 
Government by a Single Person...............
32. 
Would you mind............... Smoking here?
33. 
The sick king...............in bed.
34. 
ક્યું અવિકારી ક્રિયાવિશેષણ છે.?
35. 
જો શેઠજી મારી ઉપર દયા કરશો તો હું અખાયનો આભારી થઈશ - વાક્યમાંનું નિપાત દર્શાવો.
36. 
કયો છંદ બાર અક્ષરનો છે?
37. 
The police made him...............his crime
38. 
I gave him...............
39. 
The antonym of ' Suspicious ' is
40. 
' મા ' કઈ વિભક્તિનો પ્રત્યય છે?
41. 
' મુસાફરી ' શબ્દનો સમાનાર્થી શોધો.
42. 
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ક્યો છે? ' ઔરસ '
43. 
નરદેવ ભીમકની સુતા દમયંતી નામે સુંદરી - ક્યો માત્રામેળ છંદ છે.?
44. 
પિયુ વિના ગોરી બેઠી ઓ રડે...સાચો અલંકાર જણાવો.
45. 
કઈ જોડણી સાચી છે?
46. 
ઉચ્ચારની રીતે જુદો પડતો મૂળાક્ષર કયો છે.?
47. 
સમાસ ઓળખાવો : આગગાડી
48. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે.
49. 
Choose the past participle of ' to go '
50. 
Twenty-six years...............a long time.