કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ - 8

1. 
MS Power Point માં સ્લાઈડનો ક્રમ બદલવા માટે કયા વ્યૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
2. 
કમ્પ્યુટરમાં USB નું પૂરુંનામ શુ છે?
3. 
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ MS Excelમાં Chart નો પ્રકાર દર્શાવતો નથી ?
4. 
GUI નું પુરુનામ શું છે?
5. 
Virtual Memory સામાન્ય રીતે ________મા સ્થિત હોય છે?
6. 
ASCII નું પૂરુંનામ શું છે ?
7. 
વિન્ડોઝમાં નવું યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવા કઈ સગવડ છે ?
8. 
કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા વડે દરેક હાર્ડવેર ચેક થાય છે ?
9. 
સ્ટાર્ટમેનુ સક્રિય કરવાની શોર્ટક્ટ કી __________ છે.
10. 
કોઈપણ ફોલ્ડરનું નામ બદલવા કયો કામાંડ વપરાય છે ?
11. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
12. 
કમ્પ્યુટરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે ?
13. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
14. 
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં પ્રક્રિયા માટે શું વાપરવામાં આવતું ?
15. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
16. 
કઈ સર્વિસ વડે પુથ્વીને 3D રૂપે દર્શાવી શકાય ?
17. 
સ્થાયી RAM ને સામાન્ય રીતે ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
18. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
19. 
કઈ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં IC ચિપ્સ જોડવામાં આવી ?
20. 
વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?
21. 
નેટવર્ક માટે નીચેના પૈકી કોનો વિસ્તાર સૌથી વધુ ગણાય છે ?
22. 
ઈ-મેઈલમાં એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓને મેઈલ મોકલવા માટે કયો ઓપ્શન આવે છે ?
23. 
નવી ફાઈલ ઓપન કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
24. 
નીચેનામાથી કઈ કમ્પ્યુટર ભાષા નથી ?
25. 
ફાઈલને ઓપન કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
26. 
USB કયા પ્રકારનાં સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે?
27. 
Ctrl+Page Up કી નો ઉપયોગ શા માટે થાય છે?
28. 
ભારતમાં ઇન્ટરનેટનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો ?
29. 
MS Office માં અનુક્રમે ઓછામાં ઓછું અને વધારેમાં વધારે કેટલું જુમ(zoom) થઇ શકે છે?
30. 
ઓપ્ટીકલ ડિસ્ક તરીકે શેનો સમાવેશ થતો નથી.
31. 
નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇઝ નથી ?
32. 
ભાષા બદલાવવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
33. 
નીચેનામાંથી કયું સોફ્ટવેર નથી?
34. 
પાવરપોઈન્ટમાં નવી સ્લાઈડ ઉમેરવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે?
35. 
Go To માટે કઈ ફંકશન કી વપરાય છે.
36. 
MS Wordમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે?
37. 
Email ના શોધક કોણ છે?
38. 
Wordમાં કેટલાં મેનું આવેલા હોય છે
39. 
વેબસાઇટનો સંબંધ કોની સાથે છે?
40. 
મેમરી TB, KB, GB, MBના એકમોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
41. 
LAN નું પુરુંનામ શુ છે?
42. 
MS Power Point માં Speaker Notes ઉમેરવા માટે કયા વ્યૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
43. 
MS Wordમાં વધુમાં વધુ કેટલું ઝૂમ કરી શકાશે ?
44. 
ફાઇલને એક જગ્યા પરથી અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા માટે ક્યા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
45. 
MS Wordમાં ફકરાને સેન્ટરમાં ગોઠવવા માટે કઈ કી નું ઉપયોગ થાય છે?
46. 
રદ કરેલ લખાણને પાછુ લાવવા (Undo કરવા માટે) કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
47. 
MS Word ક્યા પેકેજનો એક ભાગ છે?
48. 
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?
49. 
બાયનરી પદ્ધતિમાં કેટલા અંક હોય છે?
50. 
માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં ક્યાં બટનનું વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી?