કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ - 12

1. 
HTML એટલે ?
2. 
પેઈન્ટ માં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
3. 
MODEM નું પૂરુંનામ જણાવો
4. 
કમ્પ્યુટરની ભાષામાં વ્યાકરણને શું કહેવામાં આવે છે ?
5. 
Windows ને બંધ કરી બહાર નીકળવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
6. 
ભાષા બદલવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
7. 
GUI નું પૂરુંનામ શુ છે?
8. 
કોમ્પ્યુટરની મેમોરીના એકમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો:
9. 
માઈક્રોસોફ્ટ કૉર્પોરેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે ?
10. 
MS Power Point માં સ્લાઈડનો ક્રમ બદલવા માટે કયા વ્યૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
11. 
નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી?
12. 
કોઈપણ ફોલ્ડરનું નામ બદલવા કયો કામાંડ વપરાય છે ?
13. 
નીચેનામાંથી કયો એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર નથી?
14. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
15. 
કમ્પ્યુટરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે ?
16. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
17. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
18. 
ક્યાં પ્રકારના કમ્પ્યુટર ઘરોમાં પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે ઉપયોગ માં લેવાય છે.
19. 
કી - બોર્ડમાં ઉપરની લાઇનમાં કૂલ કેટલી ફંક્શન કી આવેલી હોય છે ?
20. 
કયા પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ " ઈ-મેઈલ " મોકલવા માટે થાય છે ?
21. 
કમ્પ્યુટરને બંધ કરવા માટે કયા વિકલ્પને પસંદ કરશો ?
22. 
Amazon.com નું મુખ્યાલય ક્યા છે ?
23. 
સમગ્ર લખાણને સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
24. 
હાયપરલીંક માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
25. 
SQL નું પુરુનામ જણાવો.
26. 
કઈ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં IC ચિપ્સ જોડવામાં આવી ?
27. 
સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવાનું શ્રેય કોના ફાળે જાય છે ?
28. 
ઈ-મેઈલમાં એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓને મેઈલ મોકલવા માટે કયો ઓપ્શન આવે છે ?
29. 
રેમ(RAM) ક્યાં સ્થિત હોય છે?
30. 
નીચેનામાથી કઈ કમ્પ્યુટર ભાષા નથી ?
31. 
VLSI નો ઉપયોગ કઈ પેઢીનું કમ્પ્યુટર સૂચવે છે ?
32. 
Ctrl+Page Up કી નો ઉપયોગ શા માટે થાય છે?
33. 
શબ્દ કે ફાઈલને શોધવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયગો કરવામાં આવે છે ?
34. 
ભારતમાં ઇન્ટરનેટનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો ?
35. 
MS Office માં અનુક્રમે ઓછામાં ઓછું અને વધારેમાં વધારે કેટલું જુમ(zoom) થઇ શકે છે?
36. 
ઓપ્ટીકલ ડિસ્ક તરીકે શેનો સમાવેશ થતો નથી.
37. 
નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇઝ નથી ?
38. 
MS Wordમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે?
39. 
ફાઈલને સેવ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
40. 
Email ના શોધક કોણ છે?
41. 
Wordમાં કેટલાં મેનું આવેલા હોય છે
42. 
સીલેકટ કરેલ વાક્ય કે લખાણને પેસ્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
43. 
વેબસાઇટનો સંબંધ કોની સાથે છે?
44. 
LAN નું પુરુંનામ શુ છે?
45. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરી કટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
46. 
ફાઇલને એક જગ્યા પરથી અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા માટે ક્યા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
47. 
MS Wordમાં ફકરાને સેન્ટરમાં ગોઠવવા માટે કઈ કી નું ઉપયોગ થાય છે?
48. 
કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ કે નેટવર્કને સ્થગિત કરીને તેને નિરુપયોગી બનાવી દેવાના આક્રમણને શું કહે છે ?
49. 
રદ કરેલ લખાણને પાછુ લાવવા (Undo કરવા માટે) કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
50. 
MS Excel ના કોઈ સેલમાં Current Date ઉમેરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?