કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ - 11

1. 
કયું ડિવાઇસ પ્રોગ્રામ અને ડેટા વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકે છે?
2. 
ઈથરનેટ _______ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.
3. 
Ctrl, Shift અને Alt ને કઈ કી કહેવામાં આવે છે?
4. 
OCR નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે?
5. 
નીચેનામાંથી કઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા નથી?
6. 
JPEG નું પૂરું નામ જણાવો.
7. 
માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં ક્યાં બટનનું વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી?
8. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરી કટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
9. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
10. 
નવી ફાઈલ ઓપન કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
11. 
નીચેના પૈકી કયો કમ્પ્યુટર વાયરસ છે?
12. 
ISP નું પૂરુંનામ જણાવો
13. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરવા માટે કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
14. 
એક વેબપેજ પરથી બીજા વેબપેજ પર જવાની સુવિધા કોણ આપે છે?
15. 
WWW.INSTUDY.IN માં .IN શું છે?
16. 
અનુપમ શ્રેણી નું સૌથી મોટું અને ઝડપી કોમ્પ્યુટર અનુપમ અમેય ________ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું?
17. 
વર્લ્ડ વાઈડ વેબનો (WWW) આવિષ્કાર કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો?
18. 
MODEM નું પૂરુંનામ જણાવો
19. 
કમ્પ્યુટરની ભાષામાં વ્યાકરણને શું કહેવામાં આવે છે ?
20. 
કમ્પ્યુટર કયા બે આંકડાઓ ઓળખે છે?
21. 
Windows ને બંધ કરી બહાર નીકળવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
22. 
નીચેનામાંથી ક્યાં પ્રકારની મેમરી ' વોલેટાઇલ મેમરી ' કહેવાય છે ?
23. 
સમગ્ર ફકરાને સરખો કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
24. 
Ms-word મા સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી કરવા માટે કઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
25. 
BCC નું પૂરુંનામ જણાવો.
26. 
ઓપન ઓફિસમાં વર્ડ એપ્લિકેશન જેવું કાર્ય કરતી એપ્લિકેશન કઈ છે?
27. 
ભાષા બદલવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
28. 
લખાણના અક્ષરોને ( ઘાટા ) BOLD કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
29. 
XML નું પૂરુંનામ શું છે?
30. 
POST નું પૂરુંનામ શું ?
31. 
GUI નું પૂરુંનામ શુ છે?
32. 
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ control panel મા જોવા મળતો નથી?
33. 
કોમ્પ્યુટરની મેમોરીના એકમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો:
34. 
માઈક્રોસોફ્ટ કૉર્પોરેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે ?
35. 
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ MS Excelમાં Chart નો પ્રકાર દર્શાવતો નથી ?
36. 
સ્ટાર્ટમેનુ સક્રિય કરવાની શોર્ટક્ટ કી __________ છે.
37. 
CC નું પૂરુંનામ જણાવો.
38. 
HTML એટલે ?
39. 
પેઈન્ટ માં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
40. 
વર્ડમાં ફકરાને જસ્ટીફાઈ કરવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે?
41. 
ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી મીટીંગને શું કહેવાય છે ?
42. 
સૌપ્રથમ માઇક્રો પ્રોસેસર કઈ સાલમાં શોધાયું ?
43. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
44. 
કમ્પ્યુટરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે ?
45. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
46. 
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં પ્રક્રિયા માટે શું વાપરવામાં આવતું ?
47. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
48. 
ક્યાં પ્રકારના કમ્પ્યુટર ઘરોમાં પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે ઉપયોગ માં લેવાય છે.
49. 
કદની દ્રષ્ટિએ નીચેનામાથી ક્યો કમ્પ્યુટરનો પ્રકાર નથી ?
50. 
કી - બોર્ડમાં ઉપરની લાઇનમાં કૂલ કેટલી ફંક્શન કી આવેલી હોય છે ?