કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ - 10

1. 
ISP નું પૂરુંનામ જણાવો
2. 
Modem નું પૂરુંનામ શું છે?
3. 
Ms-word મા સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી કરવા માટે કઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
4. 
કોમ્પ્યુટરની મેમોરીના એકમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો:
5. 
માઈક્રોસોફ્ટ કૉર્પોરેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે ?
6. 
કોમ્પ્યુટર મોનીટરને ________ પણ કહેવાય છે?
7. 
MS Power Point માં સ્લાઈડનો ક્રમ બદલવા માટે કયા વ્યૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
8. 
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ MS Excelમાં Chart નો પ્રકાર દર્શાવતો નથી ?
9. 
GUI નું પુરુનામ શું છે?
10. 
Virtual Memory સામાન્ય રીતે ________મા સ્થિત હોય છે?
11. 
ASCII નું પૂરુંનામ શું છે ?
12. 
વિન્ડોઝમાં નવું યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવા કઈ સગવડ છે ?
13. 
નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી?
14. 
કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા વડે દરેક હાર્ડવેર ચેક થાય છે ?
15. 
સ્ટાર્ટમેનુ સક્રિય કરવાની શોર્ટક્ટ કી __________ છે.
16. 
નીચેનામાંથી કયો એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર નથી?
17. 
ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી મીટીંગને શું કહેવાય છે ?
18. 
સૌપ્રથમ માઇક્રો પ્રોસેસર કઈ સાલમાં શોધાયું ?
19. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
20. 
કમ્પ્યુટરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે ?
21. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
22. 
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં પ્રક્રિયા માટે શું વાપરવામાં આવતું ?
23. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
24. 
ક્યાં પ્રકારના કમ્પ્યુટર ઘરોમાં પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે ઉપયોગ માં લેવાય છે.
25. 
કી - બોર્ડમાં ઉપરની લાઇનમાં કૂલ કેટલી ફંક્શન કી આવેલી હોય છે ?
26. 
બાઈનરી પધ્ધતિમાં કેટલા અંક હોય છે ?
27. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
28. 
લખાણને મધ્યમાં લાવવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
29. 
Amazon.com નું મુખ્યાલય ક્યા છે ?
30. 
સુરક્ષા અને દેખરેખ માટે લગાવવામાં આવતાં CCTVનું પૂર્ણ સ્વરૂપ જણાવો.
31. 
કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?
32. 
લખાણના અક્ષરોને ( ઘાટા ) BOLD કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
33. 
કમ્પ્યુટર એ ક્યાં પ્રકારનું સાધન છે ?
34. 
SQL નું પુરુનામ જણાવો.
35. 
Go To માટે કઈ ફંકશન કી વપરાય છે
36. 
સમગ્ર ફકરાને સરખો કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
37. 
વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?
38. 
લખાણને કાગળમાં પ્રિન્ટ કાઢવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
39. 
ઈ-મેઈલમાં એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓને મેઈલ મોકલવા માટે કયો ઓપ્શન આવે છે ?
40. 
નીચેનામાથી કઈ કમ્પ્યુટર ભાષા નથી ?
41. 
માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં ક્યાં બટનનું વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી?
42. 
રદ કરેલ લખાણને પાછું લાવવા (અન ડુ કરવા માટે) કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
43. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરી કટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
44. 
MS Word માં ફંકશન કી અને તેના કાર્ય બાબતે નીચેનામાંથી કઈ એક જોડ ખોટી છે?
45. 
માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ઊભી હરોળ કેટલી હોય છે?
46. 
નીચેના પૈકી કયો કમ્પ્યુટર વાયરસ છે?
47. 
PDF ના શોધક કોણ છે?
48. 
XML નું પુરુનામ શું છે ?
49. 
નીચે દર્શાવેલ કઈ કંપનીએ ' Yahoo ' ને ખરીદેલ છે ?
50. 
નીચેના પૈકી કઈ કમ્પ્યુટરની ભાષા નથી?